top of page
צוות גן.jpg

מה בין חינוך ולדורף לבין הגן העתידי של משרד החינוך? 

יצירת גשר לשיתוף פעולה ושיח מפרה בין גני ולדורף למשרד החינוך.

בין הפיקוח במשרד החינוך לגני ולדורף קיים מתח מובנה שנובע מחוסר הבנה, חוסר בתקשורת ופערים בתפיסות עולם. אנו שואפים לטפח קשר מיטיב ופתוח בין גני ולדורף למשרד החינוך, המפקח על כל גני ולדורף מגיל 3 ומעלה. מטרתנו היא לספק תמיכה לכל גן ולדורף בתקשורת עם הפיקוח באמצעות ייעוץ ותכנים פדגוגיים תומכים.

במשגב אשר במחוז צפון התפתח לאורך שנים קשר פתוח ופורה בין פיקוח משרד החינוך לגני ולדורף. קשר זה, הוליד בין השאר השתלמות ולדורף לגננות המוכרת על ידי משרד החינוך. העבודה המשותפת הדגימה כי העקרונות שעליהם בנוי גן ולדורף משיקים במידה רבה לערכים אשר משרד החינוך שואף לבסס בגני הילדים בהווה ובעתיד. אותם ערכים פורסמו ברבים במניפסט "הגן העתידי" של משרד החינוך, אשר מהווה פלטפורמה לחיבור, שיח מפרה ויצירת שפה משותפת.

הקשר שנוצר במחוז צפון הוביל להזמנה להצגת גני ולדורף במיצג הגן העתידי בכנס הביאנלה לחינוך בחודש יוני 2022. ההשתפות בכנס יצרה הזדמנות לטפח את הקשר בין פרויקט הגן העתידי של משרד החינוך וחינוך ולדורף.

בין הנושאים המשותפים לגן ולדורף והגן העתידי של משרד החינוך ניתן למצוא:
● קידום אקלים גן מיטבי
● מערכות יחסים איכותיות
● זימון חוויית משחק על כל צורותיו
● טיפוח רגשי-חברתי

● בניית סביבה חינוכית מותאמת

התרחשות של מגוון פעילויות במקביל

● עבודת צוות

● היכרות מעמיקה עם כל ילד

● קשר מיטבי עם משפחות ילדי הגן

bottom of page