top of page
ילדים רצים בדשא.jpg

העקרונות הפדגוגיים של החינוך האנתרופוסופי (ולדורף) בגיל הרך

מאת כרמי ינון | אוגוסט 2021

תקציר

החיבור עוסק בעקרונות הפדגוגיים של החינוך האנתרופוסופי (ולדורף) בגיל הרך. תחילה מוצגת סקירה כללית של העקרונות הפדגוגיים. בהמשך החיבור מפורשים טקסטים של שטיינר המצביעים על עקרונות יסוד בגישתו החינוכית. במרכזן עומד עקרון חינוכו העצמי של הילד באמצעות הסביבה החינוכית. העקרונות הנוספים: הילד "איבר תחושה", למידה באמצעות חיקוי והמשחק הסוציו-דרמטי, מרחיבים על אמצעים פדגוגיים לטיפוח סביבה המאפשרת חינוך עצמי של הילד. במקביל לפרשנות נערכת הקבלה בין העקרונות של שטיינר לאלו של הוגי דעות, פסיכולוגים ואנשי חינוך שתרמו לפיתוח תאוריות חינוכיות עדכניות כדוגמת: רוסו, דיואי, פייז'ה, מלכה האס, גדעון לוין, ובנדורה.
תרומתו המרכזית של החיבור היא להבנה והעמקה בעקרונות הפדגוגיים של החינוך האנתרופוסופי בגיל הרך. אמנם קיימת ספרות אנתרופוסופית על הגיל הרך אך זה הוא המחקר האקדמי הראשון בעברית העוסק בפרשנות להגותו הפדגוגית של שטיינר לגיל הרך. מחקר זה, המפרש ציטוטים רבים מאת שטיינר, מעניק למדריכים כלי ליצירת סביבת למידה עצמית, באמצעות העמקה ועיון משותפים של מדריכים ומודרכים בטקסטים ועקרונות פדגוגיים מהגותו החינוכית של שטיינר. החיבור עשוי להיות בעל תועלת משמעותית לאנשי חינוך, מפקחות ומנהלים המשתייכים לזרם החינוך הממלכתי-קונבנציונלי ועומדים בקשר עם גנים הפועלים בגישה האנתרופוסופית. תרומה שיכולה לסייע ביצירת דיאלוג פורה ומעשיר בין הגישות השונות.  

החיבור להורדה

bottom of page